Hovedorganisationen for kørelærere i Danmark

Standardvedtægter for lokalforeningen under Dansk Kørelærer-Union

Dansk Kørelærer-Union (DKU) er den ældste og med et medlemstal på ca. 800 den absolut største brancheorganisation inden for kørelærerområdet.

DKU har 42 lokalafdelinger i hele landet og er dermed stærkt forankret både nationalt, regionalt og lokalt.

DKU er repræsenteret i alle relevante fora inden for branchen og har dermed stor mulighed for indflydelse på de vilkår, der er i kørelærerbranchen og den danske køreuddannelse. Dette betyder samtidig stor mulighed for at holde  medlemmerene fagligt opdateret, således at de kan yde en god og seriøs køreundervisning

Vores hovedkontor i Roskilde yder ligeledes i meget stort omfang faglig rådgivning til både medlemmer og borgere.  

Tilsluttet Nordisk Trafikskole Union og EFA »Europäische Fahrlehrer Association«. 

Vores formål

Dansk Kørelærer-Unions formål er at samle kørelærerforeninger og kørelærere  i en faglig organisation til varetagelse af kørelærerbranchen interesser, herunder repræsentere kørelærerbranchen over for myndigheder, pressen og udenlandske organisationer samt afholdelse af kurser m.m.

Derudover assistere vores lokalforeninger i deres arbejde med at sikre tilfredsstillende arbejdsvilkår lokalt.

Medlemskab kan ske via hovedorganisationens hjemmesede www.dku.dk

 

Kørelærerforeningen

Navn, hjemsted og formål
§ 1.
1.1. Lokalforeningens navn er Dansk Kørelærer-Union Afd. København.

1.2. Lokalforeningens hjemsted er Københavns og Københavns Vestegns Politikreds

1.3. Dansk Kørelærer-Union Afd. København, har til formål at samle og virke for med-lemmernes interesser i lokalområdet, samt overordnet at:
– søge tilknytning til og være medlem af Dansk Kørelærer-Union,
– styrke medlemmernes professionelle status,
– sikre fagligt højt niveau,
– sikre, at alle bestemmelser for god kørelærervirksomhed, såvel fagligt som etisk, overholdes,
– styrke kollegialiteten,
– virke for videreudviklingen af kørelærerstanden,
– fremme færdselssikkerheden herunder sikre, at alle regler for erhvervelse af kørekort overholdes,
– følge Rigspolitiets undervisningsplaner og de krævede lektionsplaner,
– overholde de af Forbrugerombudsmanden udstukne retningslinier med hen-syn til annoncering,
– medvirke til markedsføring af kørelærerstanden på en sådan måde, at reglerne om god markedsføringsskik overholdes.

1.4. Lokalforeningen bistår medlemmerne ved henvendelse til offentligheden gennem presse, radio og fjernsyn. Lokalforeningen eller de enkelte medlemmer kan ikke uden udtrykkelig tilladelse fra Dansk Kørelærer-Unions formand udtale sig på Dansk Kørelærer-Unions vegne.

1.5. Lokalforeningen kan for at varetage medlemmernes interesser på et sundt forret-ningsmæssigt grundlag og med en tilstrækkelig egenkapital erhverve og besidde fast ejendom med henblik på, at lokalforeningens medlemmer på hensigtsmæssig, kvalificeret og økonomisk konkurrencedygtig måde kan undervise de elever, der henvender sig til dem.

1.6. Erhvervelse af fast ejendom skal fortrinsvis ske i et til formålet oprettet selskab, men kan tillige ske i lokalforeningens navn.

Hæftelse
§ 2.
2.1. Lokalforeningen hæfter alene med sin formue. Medlemmerne hæfter således ikke for lokalforeningens forpligtelser.

Medlemsforhold
§ 3.
Aktive medlemmer

3.1. Som aktivt medlem skal optages enhver kørelærer, der virker som kørelærer i den politikreds, hvori lokalforeningen er beliggende.

3.2. Optagelse i en lokalforening, og dermed medlemskab af Dansk Kørelærer-Union, må ikke forudsætte obligatorisk brug af lokaler, baner.

3.3. Kørelærere ansat hos et medlem af lokalforeningen har krav på at blive optaget som aktivt medlem.

3.4. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til lokalforeningens formand på en af Dansk Kørelærer-Union udarbejdet formular.

Kørelæreren må ved sin optagelse og under sit medlemskab ikke:

– være i restance over for en anden lokalforening,
– være umyndig eller blive umyndiggjort,
– være eller blive ude af rådighed over sit bo, det være sig under konkursbe-handling, have anmeldt betalingsstandsning, ansøgt om gældssanering eller lignende,
– være tiltalt eller dømt for et strafbart forhold, hvis straframme er hæfte eller fængsel, og som begrunder (en nærliggende) fare for misbrug af medlemmets stilling,
– inden for de to sidste år være ekskluderet af en anden lokalforening, med mindre dette skyldes kontingentrestance, som er berigtiget.
– være medlem i en kørelærerforening / kørelærerorganisation, der ikke er til-sluttet Dansk Kørelærer-Union,
– fremkomme med nedsættende udtalelser om køn eller race, foretage anden krænkende adfærd eller udvise en adfærd, der kan skade lokalforeningen eller Dansk Kørelærer-Unions omdømme.

Hvor bedømmelsen af foranstående vilkår for at blive optaget eller fortsætte som medlem måtte indeholde et skøn, udøves dette af lokalforeningens bestyrelse, idet dog bestyrelsens afgørelse, af ansøgeren, kan begæres forelagt for Dansk Kørelæ-rer-Unions hovedbestyrelse på førstkommende møde. – Hovedbestyrelsens afgø-relse er endelig.

Dansk Kørelærer-Unions hovedbestyrelse kan i særlige tilfælde og uden forudgå-ende henvendelse fra lokalforeningen bestemme, at lokalforeningen skal tage en bestemt sag på dagsordenen inden 14 dage. – Sker dette ikke, eller er hovedbesty-relsen uenig idet af lokalforeningen udøvede skøn, kan Dansk Kørelærer-Unions hovedbestyrelse selvstændigt og af egen drift træffe afgørelse, som er bindende for lokalforeningen.
Undervisning

3.5. Ingen lokalforening må udstede eksamensbevis i lighed med D.K.-U. Det er dog til-ladt lokalforeningerne at afholde kurser, som kan give medlemmerne den fornødne viden for deltagelse i D.K.-U.’s kurser til uddannelse af kørelærere i de forskellige kategorier.

Medlemmer på prøve

3.6. Lokalforeningens bestyrelse kan vælge at optage et medlem på prøve. Prøvetiden er et år, derefter skal lokalforeningens bestyrelse optage ansøgeren som aktivt medlem, med mindre særlige forhold taler herimod.

Passive medlemmer

3.7. Som passive medlemmer af en lokalforening kan kun overføres tidligere aktive medlemmer, der ikke længere underviser som kørelærere, og udenbys medlemmer, når disse som aktive medlemmer står tilknyttet deres geografiske, naturlige lokal-forening. Disse udenbys passive medlemmer har pligt til at overholde begge for-eningers vedtægter.

3.8. Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Overflytning
§ 4.
4.1. Et aktivt medlem, der ikke er i restance i fraflytningsforeningen, skal, mod at præ-stere et flyttebevis optages i den lokalforening, i hvis område den pågældende fremover virker som kørelærer.

4.2. Et sådant medlem skal ikke betale kontingent for den periode, der er betalt for i fraflytningsforeningen, samt fornyet indskud.

Nægtelse af optagelse
§ 5.

5.1. Ønsker en lokalforening ikke at optage en kørelærer som medlem, kan sagen af den pågældende kørelærer, der er nægtet optagelse, gennem lokalforeningen skriftligt forelægges Dansk Kørelærer-Unions hovedbestyrelse, som skal tage stilling hertil på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

5.2. Tilfredsstiller hovedbestyrelsens afgørelse ikke den pågældende lokalforening, skal spørgsmålet forelægges førstkommende repræsentantskabsmøde, når skriftligt krav herom foreligger, før fristen for indlevering af forslag er udløbet.

Udmeldelse
§ 6.
6.1. Udmeldelse skal ske skriftligt til lokalforeningens formand med 3 måneders varsel til en kontingentperiodes udløb.

Eksklusion
§ 7.
7.1. Et medlem, der ikke overholder lokalforeningens vedtægter eller ikke længere op-fylder betingelserne for at være medlem, jfr. § 3, kan meddeles en skriftlig og be-grundet advarsel med opfordring til at efterkomme advarslen.

7.2. Såfremt medlemmet ikke efterkommer advarslen, kan bestyrelsen indstille til eks-klusion. – Beslutning herom træffes med simpelt flertal.

7.3. Et ekskluderet medlem kan forelægge afgørelsen for Dansk Kørelærer-Unions ho-vedbestyrelse, der på førstkommende møde tager stilling til afgørelsen. Hovedbe-styrelsens afgørelse er endelig.

7.4. Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, kan uden videre ekskluderes 1 måneder efter forfaldsdato. Eksklusion på grund af kontingent re-stance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for den kontingentperiode i hvilket udelukkelsen finder sted.

Indskud og kontingent
§ 8.
8.1. Ved optagelse i lokalforeningen betales et indskud, som hvert år bestemmes af ge-neralforsamlingen for det kommende år på basis af forslag, fremsat af bestyrelsen. Dette indskud kan ikke overstige det af Dansk Kørelærer-Union fastsatte maksi-mumbeløb. Indskuddet udgør max. kr. 2.000,00. – Forretningsudvalget kan dispen-sere efter indstilling fra lokalforeningen.

8.2. Derudover betales kontingent til lokalforeningen. Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen på baggrund af forslag fra bestyrelsen.

8.3. Det samlede kontingent opkræves af Dansk Kørelærer-Union.

8.4. Medlemmer i kontingentrestance taber retten til medlemsrabat.

Bestyrelsen
§ 9.
9.1. Lokalforeningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der består af en for-mand, der vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år. Tillige vælges to eller fire bestyrelsesmedlemmer, valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at én eller to afgår i lige årstal og én eller to afgår i de ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide foretages suppleringsvalg på førstkommende generalforsamling.

Revisorer og suppleanter vælges for et år ad gangen.

9.2. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstfor-mand og kasserer.

9.3. Bestyrelsen varetager lokalforeningens tarv udadtil og indadtil, og det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i lokalforeningen evt. ansatte personers virke

9.4. Valgbarhed til bestyrelsen kræver mindst 1 års aktivt medlemskab af lokalforenin-gen.

Bestyrelsesarbejdet
§ 10.
10.1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller et bestyrelsesmedlem kræver det, dog skal der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder om året. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

10.2. Over bestyrelsesmøderne føres protokol, som underskrives af mødedeltagerne, se-nest på næstkommende bestyrelsesmøde.

10.3. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutnings-dygtig, når en majoritet af bestyrelsesmedlemmer er til stede.

10.4. Bestyrelsesformanden eller den, som bestyrelsen måtte udpege, deltager i de i Dansk Kørelærer-Unions love foreskrevne formandsmøder.

Generalforsamling
§ 11.
11.1. Lokalforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

11.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt senest den 1. april.

11.3. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst én måneds varsel ved særskilt meddelelse til hvert medlem via mail eller lignende. Med indkaldelsen til den ordi-nære generalforsamling skal endvidere følge lokalforeningens af bestyrelsen godkendte og underskrevne regnskab samt budget for det kommende år.

11.4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal indkaldes, når mindst halvdelen af lokalforeningens aktive medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. Den ekstraordinære generalforsam-ling skal afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom. Indkaldel-sen skal finde sted med mindst 14 dages varsel og skal indeholde dagsorden.

11.5. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, forudsat at de ikke er i kontingentrestance.

11.6. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsam-lingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

11.7. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Behandling af indkomne forslag
4) Fremlæggelse af revideret og underskrevet regnskab
5) Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende år på basis af budget fra bestyrelsen
6) Valg af formand
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af bestyrelsessuppleant(er)
9) Valg af revisorer
10) Valg af revisorsuppleant
11) Eventuelt

11.8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. januar og af bestyrelsen fremsendes til medlemmerne sam-men med indkaldelsen.

Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, som er indkommet som anført, med mindre samtlige stemmeberettigede er til stede og til-træder.

11.9. Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert aktivt medlem har én stemme.

11.10. Det er en forudsætning for en lokalforenings optagelse og fortsatte medlemskab af Dansk Kørelærer-Union, at lokalforeningens vedtægter til enhver tid indeholder de af Dansk Kørelærer-Union fastsatte standardbestemmelser.

11.11. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændringer i vedtægterne, foretages skriftlig afstemning, og til forslagets vedtagelse kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer, stemmer for forslaget.

11.12. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende med-lemmer ønsker det.

11.13. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem. Hvert fremmødt medlem kan kun medbringe én fuldmagt.

Tegningsregler
§ 12.
12.1. Lokalforeningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

12.2. Ved køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og andre tilsvarende væsentlige dispositioner, tegnes lokalforeningen af den samlede bestyrelse.

Regnskab og revision
§ 13.
13.1. Regnskabet følger kalenderåret.

13.2. Kassereren affatter den årlige oversigt og regnskabet til brug for generalforsamlin-gen.

13.3. Lokalforeningens regnskab revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer.

Opløsning
§ 14.
14.1. Opløsning af lokalforeningen kan kun finde sted på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kun kan vedtages, når fire femte-dele af lokalforeningens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Samtidig træffes der afgørelse om dispositioner over lokalforeningens eventuelle midler.

—ooOoo—

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 24. maj 2019